Regulamin zaktualizowany w czerwcu 2023 r.

Informacje oznaczone gwiazdką (*) zostały dodane przez krajowego przedstawiciela konkursu i przeznaczone są dla uczestników z Polski.

PREAMBUŁA

Celem konkursu Typhlo & Tactus (T&T) jest zwiększenie ilości, jakości i dostępności ilustrowanych książek dotykowych dla dzieci niewidomych i słabowidzących we wszystkich krajach. Książki te, zawierają proste wielozmysłowe ilustracje, które mogą być odczytane za pomocą dotyku.

Dwadzieścia cztery* organizacje uczestniczące w konkursie tworzą międzynarodową sieć T&T i działają na swoim terenie a także na arenie międzynarodowej w celu:

– zwiększenia podaży ilustrowanych książek dotykowych w przystępnych cenach;
– podnoszenia świadomości zapotrzebowania na tego typu książki;
– udzielania wskazówek autorom ilustrowanych książek dotykowych;
– dzielenia się pomysłami, zasobami i informacjami;
– uczestniczenia w badaniach w tej dziedzinie.

Co dwa lata członkowie-założyciele T&T organizują jedyny na świecie międzynarodowy konkurs ilustrowanych książek dotykowych, podnosząc świadomość tego, czym jest ilustrowana książka dotykowa, dzieląc się i wymieniając uwagami i informacjami na temat dobrych praktyk, postępu w technikach produkcji i różnych rodzajów ilustracji dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Grupa T&T dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie książek dla dzieci niewidomych.

ARTYKUŁ 1:
T&T to międzynarodowy konkurs dla autorów książek z dotykowymi ilustracjami dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku (słabowidzących lub niewidomych) w wieku od 0 do 12 lat.

ARTYKUŁ 2:
Autorzy pochodzą z krajów partnerskich reprezentowanych przez organizacje, które podpisały umowę z głównym koordynatorem konkursu T&T, stowarzyszeniem Les Doigts Qui Rêvent z Francji.

ARTYKUŁ 3:
Prace konkursowe T&T muszą być oryginalnymi dziełami (zarówno tekst, jak i ilustracje) LUB adaptacjami opublikowanej książki LUB adaptacjami dzieła, które istnieje w domenie publicznej. W każdym przypadku każda z prac zgłoszonych do konkursu musi być gotowym produktem a nie pracą w toku.

ARTYKUŁ 4:
Każda książka może zostać zgłoszona do konkursu T&T tylko raz.

ARTYKUŁ 5:
Wszystkie zgłaszane książki muszą spełniać następujące warunki:

  1. Ilustracje dotykowe, obrazki reliefowe: dopuszczalne są wszystkie rodzaje metod tworzenia pod warunkiem, że ilustracje są jasne, zrozumiałe, trwałe i odpowiednie do eksploracji dotykowej.
  2. Tekst: Jeśli książka zawiera tekst, musi on być napisany alfabetem Braille’a i wyraźnym zwykłym drukiem zgodnym z wytycznymi dotyczącymi dostępności (czcionka bezszeryfowa np. Arial, Verdana, minimum 16 pt.)
  3. Oprawa: Książka musi otwierać się na płasko, aby umożliwić czytanie dotykowe.
  4. Kolory i kontrasty: Wskazane jest użycie mocnych i kontrastowych kolorów.

Więcej szczegółów w przewodniku Typhlo&Tactus na stronie www.tactus.org :
W języku angielskim:** http://tactus.org/participate-in-the-competition/tips/?lang=en
W języku francuskim:** http://tactus.org/participer-au-concours/conseils/

Aby uzyskać pomoc w przygotowaniu tekstu w alfabecie Braille’a skontaktuj się możliwie najwcześniej drogą mailową z organizatorem krajowym
i prześlij cyfrową wersję tekstu – najpóźniej 31 lipca 2024

ARTYKUŁ 6:
Uczestnicy muszą wysłać swoje zgłoszenie lub zgłoszenia na adres wskazany przez organizatora krajowego, tak aby dotarły do niego przed upływem wyznaczonego przez niego terminu. Informacje dotyczące poszczególnych krajów będą dostępne na stronie internetowej T&T www.tactus.org w części ”How to participate”/ ”Comment participer”.***

ARTYKUŁ 7:
Wszystkim zgłoszeniom muszą towarzyszyć:

  1. Wypełniony formularz rejestracyjny
  2. Papierowa lub cyfrowa kopia (w formacie Word lub .txt) tekstu w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język angielski i francuski (w razie potrzeby pomocy w tłumaczeniu należy skontaktować się z organizatorem krajowym).****

ARTYKUŁ 8:
Sędziowie przyznają 1-e, 2-gie i 3-cie miejsce. Mogą też być przyznane nagrody i wyróżnienia.*****

ARTYKUŁ 9:
Zdjęcia poszczególnych stron książek mogą być wykorzystywane w celach reklamowych, na stronie internetowej T&T oraz we wszystkich dokumentach wykorzystywanych przez T&T do promocji książek z dotykowymi ilustracjami (np. na plakacie wydarzenia, na plakatach zapowiadających T&T lub w prezentacjach PowerPoint).

ARTYKUŁ 10:

W ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników wszystkie prace nadesłane na konkurs międzynarodowy zostaną odesłane do partnerów krajowych T&T, którzy są odpowiedzialni za ich zwrot autorom.

Wyjątek stanowią książki nagrodzone i specjalnie wyróżnione, które odbędą tournée po krajach założycielskich w celach promocyjnych i edukacyjnych i zostaną zwrócone autorom po 18 miesiącach.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez zgłoszenia od momentu ich wysłania na konkurs do momentu ich zwrotu do uczestników.

ARTYKUŁ 11:

Przystąpienie do konkursu oznacza pełną zgodę na wszystkie i każdy punkt niniejszego regulaminu.

Zespół TYPHLO & TACTUS zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub uzupełnienia regulaminu a także do odwołania lub przełożenia konkursu z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

Należy podkreślić, że konkurs jest organizowany przez członków założycieli TYPHLO & TACTUS na zasadzie wolontariatu i nie mogą być oni pociągani do odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu.

ARTYKUŁ 12:
Prawo do niepodejmowania dalszych działań w związku ze zgłoszeniem konkretnego uczestnika przysługuje jury według własnego uznania.


* W edycji konkursu Typhlo&Tactus Poland 2024 udział wezmą 23 kraje.

** Wyszukiwarka Google zapewnia możliwość tłumaczenia strony na język polski.

*** Organizatorzy krajowi mogą tworzyć własne strony internetowe z niezbędnymi informacjami. W Polsce termin dostarczenia książek na bieżący konkurs to 31 sierpnia 2024.

**** Organizatorzy nie mają możliwości dokonania tłumaczeń
tekstów. Rozwiązaniem może być skorzystanie z darmowych
aplikacji www.deepl.com lub Google translate. Sprawdzają się
w prostych tekstach ale dla pełnej poprawności wskazana jest
profesjonalna korekta.

***** Przyznanie nagród pieniężnych lub rzeczowych i ich wysokość/wartość zależy od możliwości kraju organizującego konkurs.